Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Contacte

     Română      English
Prima pagină  »  Rapoarte anuale
Rapoarte anuale
PLAN STRATEGIC AO VERBINA

 

Planul Strategic

Asociația Obstească  Verbina

 (2018)

 

Cuprins

  1. Prefaţă
  2. Misiunea şi Viziunea AO ”Verbina”
  3. Valorile şi Principiile  AO ”Verbina”
  4. Mandatul AO ”Verbina„(domeniul de activitate)
  5. Probleme-chee
  6. Obiective strategice
  7. Capacităţi şi Oportunităţi
  8. Indici de performanţă

 

1. Prefaţă

 

Asociația ”Verbina”, înregistrată oficial la 24 august  2001, este o Asociație Obștească Neguvernamentală, fondată în scopul susținerii  persoanelor cu dizabilități și defavorizate.

Asociația este o organizație non- profit și nepolitică.

 Asociația are statut de persoană juridică, dispune de bilanț autonom, conturi în instituțiile bancare, inclusiv valutare, ștampilă, foi cu antet cu denumirea asociației.

Asociația este creată pe o perioadă nelimitată și acțioează pe teritoriul Republicii Moldova.

Asociația este în drept să creeze filialele sale, instituții, secții și departamente.

Asociația colaborează cu structurile de stat și cele obștești pe teritoriul Republicii Moldova în scopul dezvoltării serviciilor de alternativă la cele oferite de stat.

 

2. Misiunea si Viziunea AO ”Verbina”

 

Viziunea AO ”Verbina”: Persoane defavorizate și  cu dizabilități integrate   și cu oportunități egale asigurate pe plan social.

 

Misiunea AO ”Verbina”: De a contribui la ameliorarea calității vieții persoanelor defavorizate și  cu dizabilități  din Republica Moldova, prin colaborarea cu autoritățile publice și societatea civilă, in vederea creării unui mediu de șanse egale pentru toți.

 

3. Valorile de lucru ale AO ”Verbina”

- Transparență operaționala și financiară în activitatea AO”Verbina” ;

- Responsabilitate și flexibilitate în abordarea  problemelor relevante misiunii AO ”Verbina”; 

- Perseverență în realizarea misiunii și obiectivelor propuse;

- Toleranță și respect față de diversitate de: opinii, valori, etc.

 

4. Mandatul AO ”Verbina” (domeniul de activitate)

 

Consolidarea şi îmbunătăţirea capacitatăţilor de lucru şi acţiune a actorilor societăţii civile şi funcţionarilor publici din Republica Moldova care se angajează activ în promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități  şi în implementarea  iniţiativelor ce ţin de interesul copiilor defavorizaţi social.

 

AO ” Verbina” este activă în domeniul elaborării, dezvoltării şi promovării politicilor sociale axate pe copii cu dizabilități, precum şi în promovarea campaniilor de sensibilizare a societăţii în problemele cu care se confrunta acestea. Activăm în vederea consolidării capacităţilor instituțiilor statale și ONG-urilor pentru dezvoltarea serviciilor sociale comunitare în vederea integrarii eficiente a copiilor cu dizabilități în comunitate.

5. Probleme-cheie

În ultimul timp, situaţia din domeniul protecţiei copilului cu dizabilități  şi familiei acestuia în R.Moldova poate fi caracterizată printr-o înviorare la capitolul promovării politicilor de stat în domeniul drepturilor copilului. În acelaşi timp, constatăm o capacitate relativ slabă a sistemului în întregime, şi a resurselor umane din sistem în particular, de a pune în practică politicile actuale din domeniu. Această din urmă constatare poate fi explicată prin următoarele:

a)      Imperfecţiunea legislaţiei referitoare la politicile şi serviciile sociale şi mecanismul de implementare al acestora;

b)      Păstrarea monopolului de stat în implementarea politicilor în domeniul social;

c)      Colaborare relativ slabă a structurilor de stat cu sectorul neguvernamental la nivel local;

d)      Lipsa unei structuri independente, responsabile de promovare a politicilor respective la nivel local;

e)      Spaţiu informaţional nesaturat;

f)       Lipsa analizelor, studiilor, informaţiilor sistematice despre respectarea drepturilor copilului cu dizabilități şi insuficienţa capacităţilor ONG  în elaborarea Rapoartelor Alternative privind respectarea Convenţiei ONU cu privire la Drepturile Copilului  cu Dizabilități în R. Moldova;

g)      Lipsa metodologiilor si standardelor de calitate, excelenţă etc. în prestarea serviciilor sociale adresate copiilor cu dizabilități;

h)      Necorespunderea cererii cu oferta de servicii sociale adresate copilului cu dizabilități, precum şi acces limitat al beneficiarilor la servicii sociale eficiente;

§  Pregătire insuficientă a resurselor umane din domeniu, inclusiv a reprezentanţilor ONG;

§  Capacităţi manageriale insuficiente ale ONG-urilor din domeniu;

§  Capacităţi reduse de implicare în lobby şi acţiuni de pledoarie ale  ONG-urilor;

§  Capacităţi reduse de promovare a vizibilităţii, de lansare şi gestionare a campaniilor de sensibilizare publică

§  Insuficienţa cunoştinţelor specialistilor din domeniu privitor la legislaţia în vigoare

§  Insuficienţa capacităţilor profesionale ale  reprezentanților instituțiilor statale și ONG din domeniu (managementul serviciilor).

 

Însuşirile calitativ noi ale sistemului de protecţie a copilului cu dizabilități, şi anume, diversificarea şi dezvoltarea serviciilor comunitare de protecţie a copilului impun modernizarea şi eficientizarea colaborării intersectoriale. Cheea succesului acestui parteneriat presupune formarea profesională a personalului din sistem, prezenţa obligatorie a personalului competent, cu cunoştinţe şi abilităţi intersectoriale, format în baza standardelor ocupaţionale moderne. Avînd în vedere colaborarea intersectorială, este foarte importantă fuziunea resurselor umane ce au beneficiat de instruire neformală (training-uri, seminare, workshop-uri), racordată la standarde şi tehnologii moderne în domeniul protecţiei copilului cu resursele umane ce au beneficiat de formare tradiţională (universităţi, colegii).

E de mentionat faptul că, la capitolul instruirii formale, în Republică, în ultimii 10 ani, s-au produs schimbări pozitive esenţiale. Ne referim în primul rînd la includerea specialităţii de asistenţă socială în mai multe universităţi şi colegii din ţară. De asemenea, cursuri speciale, adresate protecţiei copilului au fost introduse în programele Facultăţilor de Drept, Medicină, etc. În ceea ce priveşte instruirea neformală, de asemenea, constatăm schimbări pozitive, care, se reflectă într-un număr

 

impunător de cursuri, training-uri, workshop-uri organizate în ţară şi/sau peste hotare. La moment avem resurse umane bine instruite în diferite aspecte ale domeniului protecţiei copilului. Oricum, acele resurse umane care au beneficiat de instruire specializată în domeniu sunt puţine în raport cu nevoile existente în ţară.

 

5. Obiective strategice si activitati

 

1. Formarea resurselor umane calificate în domeniul incluziunii sociale și educaționale a   copiilor şi tinerilor cu dizabilități şi a familiilor acestora, prin iniţierea şi multiplicarea activităţilor de cooperare şi colaborare eficientă .

 

1.1 Instruirea specialiștilor din domeniu,  prin calificarea competențelor acestora și  organizarea programelor de stagiere şi internship în organizaţiile-chee, cursuri de instruire, formarea unui grup de formatori experţi, editarea ghidurilor de suport necesare în instruirea pentru formatori și specialiști. Pregătirea și instruirea a peste 500 profesori de sprijin și părinți  din Republică cu invitarea experților formatoti de peste hotare. Instruirea medicilor de familie și medicilor școlari în  diagnosticarea corectă a dizabilității în Colaborare cu Ministerul sanatatii. Practicile de diagnosticare vor fi preluate de la experții de peste hotare invitați.

 

1.2  Dezvoltarea capacităţilor în elaborarea si promovarea politicilor publice sociale, precum şi monitorizarea respectării drepturilor copilului şi familiei. Elaborarea Raportului Alternativ referitor la implementarea Convenţiei ONU cu privire la Drepturile Copilului cu Dizabilități. Vor fi organizate vizite de studiu, training-uri, participarea activă   în grupurile tematice ale APSCF,  AOPD, EASPD, HANDIPLANET, DIZABNET  și alte rețele locale și iternaționale. Crearea unui grup de expertiză în analiza practicilor pozitive de promovare a politicilor publice în domeniu.

 

1.3 Pilotarea modelelor de incluziune scolara prin crearea  claselor adaptate si centrelor de resurse pentru copii cu dizabilități grave cu elemente de   instruire, consultanță, diagnosticare precoce si corectă a bolii, informare și cunoaștere a practicii de lucru. Se preconizeaza crearea Centrelor de consultanță juridică a familiilor cu copii cu dizabilități, a căror drepturi sunt lezate, cu invitarea experților de peste hotare.   

 

1.4 Informare, diseminare de practici pozitive prin web, publicatii, metodologii, sistemul de referire al prestatorilor de servicii în cadrul proiectelor AO ”Verbina”, privind prestarea serviciilor sociale pentru copiii   cu dizabilități. Sistematizarea teritorială a practicilor pozitive pe domenii prin organizarea programelor de stagiere şi intership în organizaţiile-chee.

 

2. Antrenarea diverselor instituţii de stat şi ONG-uri într-o activitate comună de ameliorare a situaţiei tinerilor cu dizabilităţi  şi  susţinere a  acestora.

 

2.1 Initierea si organizarea de activitati comune in favoarea  beneficiarilor vizati, crearea de parteneriate comune in realizarea scopurilor propuse spre beneficiul copiilor defavorizati, implicarea autoritatilor in activitati de ameliorare a situatiei tinerilor cu dizabilități și susținere a acestora.

 

2.2 Semnarea acordurilor de colaborare cu autoritatile publice centrale, locale  si alte instituții de resort, spre  realizarea scopurilor propuse.

 

6. Capacităţi şi Oportunităţi

Evaluarea resurselor AO ”Verbina”

Unificarea eforturilor practicienilor din domeniul protecţiei copilului cu dizabilități  a oferit o şansă reală reprezentanţilor sectorului asociativ , de a  întreţine un dialog permanent cu structurile de stat de nivel central şi local şi, de asemenea, cu organizaţiile internaţionale. Totodată, acest lucru a creat premise pentru acceptarea iniţiativelor legislative ale ONG–urilor, participării lor în cadrul diferitor grupuri de lucru pentru elaborarea actelor normative şi standardelor din domeniu.   Directorul   AO ”Verbina” au participat la elaborarea următoarelor documente:

 

1.      Proiectul Legii privind copilul aflat în dificultate

2.      Proiectul Legii privind combaterea violenţei în familie

3.      Proiectul Legii privind adopţia

4.      Proiectul Legii privind însoţitorul

5.      Planul de acţini în domeniul Drepturilor Omului

6.      Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei

7.      Regulamentul privind organizarea și funcționarea Serviciului de comunicare prin utilizarea limbajului mimico-gestual cu ajutorul interpretului;

8.      Modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului Nr. 1268 din 21.11.2007;

9.      Avizul Unic elaborat de către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova la proiectul de Lege cu privire la completarea Legii privind regimul juridic al adopției nr. 99 din 28.05.2010 înaintat cu titlu de inițiativă legislativă nr. 96 din 06.03.2014;

10.  Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea și plata indemnizației zilnice pentru copiii plasați în Casa comunitară pentru copii în situație de risc”, elaborat în temeiul articolului 22 al Legii asistenței sociale nr. 547-XV din 25 decembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 42-44, art. 249), cu modificările și completările ulterioare, precum și pct. 4 al Hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social Casa comunitară pentru copii în situație de risc nr. 52 din 17 ianuarie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.15-17/90);

11.  Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative elaborat de către Ministerul Justiției, în colaborare cu alte autorități și organizații non-guvernamentale cu scopul de a uniformiza și a da amploare cadrului legal în materia reglementărilor activității organizațiilor necomerciale (asociații obștești, fundații, patronate, sindicate) în scopul elucidării problemelor cu care se confruntă acestea, înlăturării acestora, precum și facilitării și intensificării relațiilor dintre organizații necomerciale și autoritățile statale

 

 

7. Indicatori de performanţă

 

În conformitate cu Obiectivul de  Ajustare şi Reformare a sistemului educaţional din Republica Moldova la standardele ţărilor membre ale Uniunii Europene, ONG „Verbina in parteneriat cu Ministerul Educatiei si Direcția Generală Educație, Tineret și Sport  a  creat Centrul Metodologic în Educație Incluzivă.

Centrul Metodologic în Management şi Educaţie Incluzivă  este:

Ø  Resursă de îmbogăţire profesională continuă pentru persoanele specializate în domeniul educaţiei: administraţia innstituţiilor de învăţămînt, pedagogi, educatori,  asistenţi sociali, psihologi, etc; 

Ø  Cadru pentru formarea iniţială şi continuă pentru profesiuni sociale;

Ø  Partener al instituţiilor guvernamentale în elaborarea politicilor naţionale în domeniul formări profesionale a specialiştilor din domeniu;

Ø  Facilitator a schimburilor dintre specialiştii din ţară şi străinătate;

Ø  Organizator de întâlniri, conferinţe, mese rotunde, seminarii, dezbateri;

Ø  Participant activ la elaborarea standardelor ocupaţionale;

Ø  Participant activ la realizarea diagnozei performanţelor profesionale ale angajaţilor din diverse instituţii.  

 

Directorul  ONG ”Verbina”:

Levinte Ana – este   fondator membru al Alianței Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități (AOPD), membru al Consiliului de Conducere al AOPD, membru al Consiliului de Conducere al APSCF,  membru al Comitetului de Supraveghere şi Monitorizare a Bugetului de Stat pentru Programul „Suport reformelor în sectorul social” finanţat de Comisia Europeana conform Planului de Acţiuni UE-Republica Moldova, membru al consiliului de monitorizare a protecției copilului in mun. Chisianu.

 

Finanţatorii şi partenerii ONG “Verbina” sunt:

Ambasada Finlandei, în București, SOIR Moldova, Ambasada Canadiană în Bucureşti,  Fundaţia SOROS Moldova, Ambasada Britanică în Chişinău ,  Fundaţia CORDAID- Olanda, Caritas   Italia, Biroul de Cooperare Tehnică al Germaniei în Moldova, Catedra de Psihopedagogie Specială de la  Universitatea din Bucureşti, România, Departamentul pentru Învăţământ Superior şi Cercetare Ştiinţifică Humanitas –România,   Fundaţia Argidius, Elveţia, Centrul Naţional pentru Dezvoltare în Educaţie, Finlanda, CED groep, Olanda, Ministerul Educaţiei şi Tineret din Republica Moldova, Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport, Chisinau, Direcţia  Protecţie Socială sect. Buiucani, Chişinău, Fundatia Est –Europeana.

 

Parteneri AO ”Verbina” :

Ø  Ministerul Educației;

Ø  Ministerul Sanatații;

Ø  Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, Chișinău;

Ø  Primăria Chișinău.

 

AO ”Verbina” este membru:

Ø  EASPD, Belgia;

Ø  Handiplanet, Franța;

Ø  Dizabnet, Romania;

Ø  APSCF, Moldova;

Ø  AOPD, Moldova;

Ø  FEDRA, Moldova.

 

AO „Verbina” are oficiu cu o suprafata totala de 160 metri patrati , in Centrul mun. Chisinau, pe strada Grigore Ureche, nr.30.  In cadrul oficiului sunt 2 Sali de lucru a cite 50 metri patrati fiecare, inclusiv sala dotata pentru seminare.

Rapoarte anuale


29.01.2021
Raport de activitate 2019
07.11.2019
Raport de activitate 2018
26.12.2018
SĂRBĂTORI FERICITE!


© 2021 VERBINA - Asociația Obștească    |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS